زیبایی

زیبایی
  لیست جملات قصار
  عشق
عشق برای همیشه از زیبایی می هراسد ، با این وجود ، زیبایی برای همیشه توسط عشق دنبال خواهد شد.    .. جبران خلیل جبران ..

  ورای زیبایی
ورای زیبایی ، علم و دینی وجود ندارد

  زیبایی بزرگ
زیبایی بزرگ ، شیفته ام میسازد ، اما زیبایی بزرگتر آزادم می کند ، حتی از خودش.    .. جبران خلیل جبران ..

  زیبایی در
زیبایی در قلب کسی که مشتاق آن است روشن تر می درخشد تا در چشمان کسی که آن را می بیند.    .. جبران خلیل جبران ..


TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15