هنر

هنر
  لیست جملات قصار
  اثر هنری
اثر هنری ، مهی است که بصورت نقشی تراشیده می شود.

  گام
هنر گامی است از شناخته ها به سوی ناشناخته ها

  هنر گامی
هنر گامی است که از طبیعت به سوی لایتناها برداشته می شود.    .. جبران خلیل جبران ..

  هنر زمانی
هنر زمانی آغاز شد که انسان خورشید را یا سرود حق شناسی ستود.    .. جبران خلیل جبران ..


TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15