فرزانگی
فرزانگی
لیست جملات قصار
  مردی
مردی را دیدم که از فرزانگی درخواست نجات می کرد. اما فرزانگی به عجز و لابه های او گوش نمیداد ، زیرا او فرزانگی را ، آن هنگام که در خیابان های شهر با ...
  فرزانگی
فرزانگی ، فرزانگی نیست ، اگر بسیار مغرور شود و نتواند بگرید ، بسیار جدی و خشک شود و نتواند بخندد و بسیار خودبزرگ بین شود و نتواند دیگران را ...
  هر شر
هر شری چاره ای دارد ، مگر حماقت.

TotalRecords:3
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 3  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20