فرزانگی

فرزانگی
  لیست جملات قصار
  مردی
مردی را دیدم که از فرزانگی درخواست نجات می کرد. اما فرزانگی به عجز و لابه های او گوش نمیداد ، زیرا او فرزانگی را ، آن هنگام که در خیابان های شهر با ...

  فرزانگی
فرزانگی ، فرزانگی نیست ، اگر بسیار مغرور شود و نتواند بگرید ، بسیار جدی و خشک شود و نتواند بخندد و بسیار خودبزرگ بین شود و نتواند دیگران را ...

  هر شر
هر شری چاره ای دارد ، مگر حماقت.


TotalRecords:3
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15