غم و شادی

غم و شادی
  لیست جملات قصار
  تلخ ترین چیز
تلخترین چیز در اندوه امروزمان ، خاطره شادمانی دیروزمان است.    .. جبران خلیل جبران ..

  تزکیه
اکنون می دانید که اندوه و حرمان ، دل آدمی را تزکیه می کنند. گرچه اذهان خموده ما ، جز آسایش و تنعم ، چیزی را در جهان دارای ارزش نمی ...

  کسی که
کسی که به سیمای غم نگاه نکرده ، سیمای شادمانی هرگز را نمیبیند.    .. جبران خلیل جبران ..

  هنگامی که
هنگامی که شادمانی یا اندوهتان بزرگتر شود ، دنیا کوچکتر می شود.    .. جبران خلیل جبران ..


TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15