غم و شادی
غم و شادی
لیست جملات قصار
  تلخ ترین چیز
تلخترین چیز در اندوه امروزمان ، خاطره شادمانی دیروزمان است.    .. جبران خلیل جبران ..
  تزکیه
اکنون می دانید که اندوه و حرمان ، دل آدمی را تزکیه می کنند. گرچه اذهان خموده ما ، جز آسایش و تنعم ، چیزی را در جهان دارای ارزش نمی ...
  کسی که
کسی که به سیمای غم نگاه نکرده ، سیمای شادمانی هرگز را نمیبیند.    .. جبران خلیل جبران ..
  هنگامی که
هنگامی که شادمانی یا اندوهتان بزرگتر شود ، دنیا کوچکتر می شود.    .. جبران خلیل جبران ..

TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 4  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20