خانه ها

خانه ها
  لیست جملات قصار
  خیالتان
از خیالتان خلوتگاهی در بیابان بسازید ، پیش از آنکه خانه ای در میان دیوارهای شهر بنا کند.    .. جبران خلیل جبران ..

  برکت میهمان
اگر به برکت میهمانان نبود ، همه خانه ها گوری بودند.


TotalRecords:2
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15