خانه ها
خانه ها
لیست جملات قصار
  خیالتان
از خیالتان خلوتگاهی در بیابان بسازید ، پیش از آنکه خانه ای در میان دیوارهای شهر بنا کند.    .. جبران خلیل جبران ..
  برکت میهمان
اگر به برکت میهمانان نبود ، همه خانه ها گوری بودند.

TotalRecords:2
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 2  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20