تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت
  لیست جملات قصار
  در تعلیم
در تعلیم و تربیت ، ذهن به تدریج از تجربیت علمی به نظریات عقلانی ، تجربه معنوی و سپس به سوی خدا رهسپار می شود.    .. جبران خلیل جبران ..

  تعلیم و تربیت
تعلبم و تربیت ، دانه ای در درون شما نمی کاد ، اما دانه های شما را می رویاند.    .. جبران خلیل جبران ..

  سکوت
من سکوت را از آدم پرگو آموختم ، برداری را از نابردبار و مهربانی را از نامهربان . اما عجیب است که قدردان این آموزگاران نیستم.    .. ...

  تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت ، دانه را آبیاری می کند ، اما از پیش خود دانه ای به شما نمی دهد.    .. جبران خلیل جبران ..


TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15