سخن گفتن

سخن گفتن
  لیست جملات قصار
  جایگاه انسانیت
جایگاه انسانیت قلب خاموش اوست ، نه ذهن وراجش.    .. جبران خلیل جبران ..

  من سخن می گویم
من سخن می گویم ، ای برادران بی توجهم،  من حقیقتا سخن می گویم ،  اما شما فقط کلام خویش را میشنوید.    .. جبران خلیل جبران ..

  به آنچه
شما به آنچه گفته می آید باور می آورید . به ناگفته باور آورید ، زیرا سکوت آدمی ، به حقیقت نزدیکتر است تا گفته هایش.    .. جبران خلیل ...

  من نمی توانستم
من نمی توانستم سخن بگویم . بنابراین ، به سکوت پناه بردم که تنها زبان دل آدمی است.    .. جبران خلیل جبران ..


TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15