خوردن و آشامیدن

خوردن و آشامیدن
  لیست جملات قصار
  تهی
هنگامی که جامم تهی است ، به تهی بودنش رضا می دهم. اما هنگامی که نیمه پر است ، از نیمه پر بودن آن آزرده میشوم.    .. جبران خلیل جبران ..

  سفره
یک بار مردی سر سفره ام نشست ، نانم را خود ، شرابم را نوشید و در حالی که به من می خندید ، رفت.  بعدها دوباره برای نان و شراب پیدایش شد ، من طردش ...

  درخت قلب
درخت قلب من از میوه گرانبار است. بیایید ای روح های گرسنه ، آنها را بچینید ، بخورید و سیر شوید.   روح من از شرابی کهنه لبریز است. ای دلهای ...

  شراب
شما شراب می نوشید تا مست شوید . من می نوشم تا مستی آن شراب دیگر را از سر به در کنم.    .. جبران خلیل جبران ..


TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15