دهش

دهش
  لیست جملات قصار
  چقدر فرومایه
چقدر فرومایه ام من ، هنگامی که زندگی به من طلا می دهد ، و من به تو نقره می دهم ، و با وجود این ، خود را سخاوتمند می انگارم.    .. ...

  کسانی که به تو مار میدهند
کسانی که به تو مار میدهند ، هنگامی که تو از آنها ماهی می خواهی ، ممکن است چیزی جز مار برای بخشیدن نداشته باشند . بنابراین ، این عمل از طرف آنها ، ...

  سخاوت
سخاوت آن نیست که آنچه را که من بیش از تو به آن نیاز دارم به من ببخشی ، بلکه آن است که به من ببخشی آنچه را که بیش از من به آن نیاز داری. .. جبران ...

  کسی که دریافت می کند
کسی که دریافت می کند نگران نیست ، اما کسی که می بخشد ، بار دغدغه ای را بدوش می گیرد تا این بخشش ، از منظر عشقی برادرانه و یاری دوستانه باشد ، نه از ...


TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15