متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : بالزاک
ایده ما سرمایه ای هستند که فقط وقتی در دست افراد با قریح و نبوغ می افتد مفید واقع می شود ..بالزاک

  از : محمد عاصمی
اجتماع خوب را مادران خوب بوجود میآورند ..محمد عاصمی

  از : اسمایلز
اخلاق سرمایه است اخلاق بهتریت و عالیترین دارائی مااست ..اسمایلز

  از : دکتر محسن هشترودی
این جهان را فقط درامها و سوانح تشکیل میدهند و فریب هویت بازیگران آنرا نباید خورد ..دکتر محسن هشترودی

  از : جواد فاضل
ای سیاست ! به اسم تو چه کثافتکاریها که بوجود نیامده و ننگها و رسوائیها که صورت نگرفته است ..جواد فاضل

  از : بالزاک
اتلاف وقت گرانتیرن خرجهاست ..بالزاک

  از : آلفرد دوموسه
انسان خود را نمیشناسد مگر در هنگام فقر و بدبختی ..آلفرد دوموسه

  از : ژان ژاک روسو
انسان آزاد خلق شده است,اما همه جا در بندوزنجیر است ..ژان ژاک روسو

  از : فردریک کبیر
امر سیاست در ایجاد فرصت نیست , بلکه از فرصت استفاده کردن است ..فردریک کبیر

  از : ویکتور هوگو
امید در زندگانی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان ..ویکتور هوگو

  از : هرشل
امید نان روزانه بیچارگانست ..هرشل

  از : محمد حجازی
البته بی ویسیله زن هم میتوان از هنرهای زیبا نشئه برد. لیکن ساغری که از دست ساغی بنوشند غیر از آنست که بدست خود بریزند ..محمد حجازی

  از : ناپلئون
اولین شرط توفیق,شهامت و بی باکی است ..ناپلئون

  از : امانوئل کانت
اگر عدالت محو شود, دیگر زندگی مردم بر روی زمین به زحمتش نمی ارزد ..امانوئل کانت

  از : نیچه
اگر شما دشمنی دارید بدی اورا با خوبی پاداش ندهید زیرا این امر موجب شرمساری او میگردد. ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام ...

  از : فرانکلن
اگر خواهان زندگی هستی وقتت را تباه مکن چه وقت پارچه ای اسن که با آن قبای زندگی دوخته میشود ..فرانکلن

  از : ناپلئون
اگر بکسی اعتماد نداری از او پرهیز کن ..ناپلئون

  از : سه نه ک
اگر بخواهی بر عالم فرمانروا باشی باید عقل بر تو حاکم باشد ..سه نه ک

  از : علی دشتی
اگر توانستیم با دروغ نفسی را از هلاکت برهانیم جهت ندارد که نگوئیم ..علی دشتی

  از : لاروشفوکو
اگر به معایب کوچک خود اعتراف میکنیم بعلت آنستکه میخواهیم بطرف خود بفهمانیم که از معایب بزرگتری بری هستیم ..لاروشفوکو


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:16
PageNumberLength:15