متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : آناتول فرانس
تا موقعی که زن دروغ بیهوده نگوید راستگو شمرده می شود ..آناتول فرانس

  از : ویکتور هوگو
بهشت دولتمندان از دوزخ فقرا پدید آمده است ..ویکتور هوگو

  از : جواد فاضل
بهر سوی که عشق بگردد منهم بهمان سوی خواهم گشت ..جواد فاضل

  از : سعید نفیسی
بهر چیز بدی باید نزدیک شد و از آن تجربه و عبرتی گرفت ..سعید نفیسی

  از : عبدالرحمن فرامرزی
بهترین علامت ترقی یک ملت آزادی گفتار است ..عبدالرحمن فرامرزی

  از : سعید نفیسی
بهترین وظیفه پدری اینست که فرزند خود را نه برای روزگار گذشته و روزگار کنونی , بلکه برای روزگار آینده تربیت بکند ..سعید نفیسی

  از : مادلین بریجس
بهترین چیزی که در اختیار شماست تقدیم مردم کنید, و مردم در مقابل بهترین چیز خود را در اختیار شما خواهند گذاشت ..مادلین بریجس

  از : جرج کلاسون
توانایی خود را براى کسب درآمد افزایش دهید ..جرج کلاسون

  از : فرانکلن
تنبلی آنقدر آهسته را میرود که فقر وذلت برای وصول و رسیدن به آن دچار مشکل نمیگردند ..فرانکلن

  از : لابرویر
تو شخص بزرگی هستی , مقتدری , کاری بکن که من قدر تو را بدانم و محترمت بشمارم ..لابرویر

  از : ارسطو
تمایلات خود را میان دو دیوار محکم اراده و عقل حبس کنید ..ارسطو

  از : بلز پاسکال
تمام شان و عظمت انسان در فکر است ..بلز پاسکال

  از : فردریک کبیر
تمام خستگیها و آلام روحی مرا یکساعت معاشرت با زن وفادار و بازی با دو بچه دلبندم مرتفع میسازد ..فردریک کبیر

  از : موریس مترلینگ
تمام دانش ما فقط بدرد آن میخورد که بطرز دردناکتر از سایر حیوانات جان بسپاریم ..موریس مترلینگ

  از : ولتر
تمام تعقلات و ااستدلالات مرد با یک عاطفه زن برابری نمیکند ..ولتر

  از : لابرویر
تمول, در داشتن خزاین و دفاین نیست, در دانستن طرز استعمال آن است در عالم هیچ افراطی متحسن تر از افراط در حق شناسی نیست ..لابرویر

  از : افلاطون
تمول و تقوی چون دو فرزند است که کفین یک ترازو باشند یکی نمی تواند بالا رود مگر اینکه دیگری پایین برود ..افلاطون

  از : موریس مترلینگ
تنهائی جهنم است , اما با مطالعه این جهنم تبدیل به بهشت میشود ..موریس مترلینگ

  از : حضرت علی ع
تنهائی و تفکر آسایش خدا پرستانست ..حضرت علی ع

  از : محمدعلی جمازاده
تنها راه سعادت همانا سادگی و شبیه شدن بمردم ساده است و مابقی همه فریب و دردسر است ..محمدعلی جمازاده


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:14
PageNumberLength:15