متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : سقراط
سخن گفتن بموقع و سکوت نمودن بموقع نشانه عقل است ..سقراط

  از : گوته
طبیعت اسرار خود را در بیقاعدگیها و خلقتهی غیر عادی خود آشکار می کند ..گوته

  از : گاندی
شاید ثمره کلام دلنشینی را که امروز بزبان می آورید فردا بچشید ..گاندی

  از : نیچه
شاید من بهتر از هرکس بدانم که چرا تنها انسان میخندد: او تنها چنان ژرف رنج میبرد که از اختراع خنده ناگزیر بوده است بدبخترین جانور چنانکه چنین میباید ...

  از : نیچه
شاید من بهتر از هرکس بدانم که چرا تنها انسان میخندد: او تنها چنان ژرف رنج میبرد که از اختراع خنده ن ..نیچه

  از : نیچه
زمین را پوستی است و این پوست را امراضی است و یکی از امراض بشر نام دارد ..نیچه

  از : محمد حجازی
زندگی کوشش است , آن لحظه که دست از کار و کوشش برداشتیم , مرگ آغاز خواهد شد ..محمد حجازی

  از : سقراط
زندگی کوتاه است و فانی ، اما هنر طولانی و ماندگار ..سقراط

  از : آلفرد دوموسه
زندگی خوابی است و عشق رویای آن ..آلفرد دوموسه

  از : حضرت علی ع
زندگی آنقدر دلاویز و مطبوع است که خاطرات آن چه تلخ و چه شیرین گوارا و خواستنی است ..حضرت علی ع

  از : لافونتن
زندگانی اشخاص متملق بسته بوجود کسانی است که خریدار چاپلوسی و تملقات آنها هستند ..لافونتن

  از : ولتر
زندگانی مانند کودکی است که تا بخواب نرفته باید گهواره اش را تکان داد ..ولتر

  از : موریس مترلینگ
زندگان - مردگان هستند که ایام مرخصی شان را در این دنیا میگذرانند ..موریس مترلینگ

  از : بالزاک
زناشوئی علمی است ..بالزاک

  از : سعید نفیسی
زناشوئی در حقیقت پیوندیست که از درختی بدرخت دیگر بزنند اگر خوب گرفت هر دو بارور میشوند و اگر بدشد هر دو خشک میشوند ..سعید نفیسی

  از : دکارت
زمانیکه مرا می آزارند سعی میکنم روح خود را بقدری بالا ببرم که آن اذیت و آزار بمن نرسد ..دکارت

  از : ناپلئون
زنان دو چیز دارند که برای آنان زیبنده است و آن دو چیز اشک است و سرخاب ..ناپلئون

  از : باب هاپ
زنان تحصیلکرده همسران خوبی از آب در می آیند , زیرا برای اینکه توضیح بدهند که چرا غذا شور یا بیمزه شده است کلمات بیشتری در اختیار دارند ..باب هاپ

  از : فلورانس نایتینگل
زنان بهیچوجه ترقی نکرده اند, آنان فقط سعی کرده اند مرد بشوند ولی فقط و فقط توانسته اند مردان درجه سوم گردند ..فلورانس نایتینگل

  از : ولتر
شما میتوانید گلی را در زیر پای خود لگدمال کنید ولی محال است که بتوانید عطر آنرا در فضا محو کنید ..ولتر


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:6
PageNumberLength:15