متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : ارسطو
برای بقای دوستی دوستان باید فضیلت و ارزش یکدیگر را بشناسند و بهم بدیده احترام بنگرند ..ارسطو

  از : فرانکلن
برای ثروتمندشدن تنها دانستن راه درآمد کافی نیست,باید راه خرج کردن را هم بخوبی دانست ..فرانکلن

  از : سعید نفیسی
برای همه کس خوشبختی یک معنی بیشتر ندارد: رسیدن به آرزوی موهومی ..سعید نفیسی

  از : لرد آویبوری
برای پیشرفت سه چیز لازم است: اول پشتکار , دوم پشتکار , سوم پشتکار ..لرد آویبوری

  از : بنیامین فرانکلین
برای پیدا کردن عیوب یک دختر از او در نزد دوستانش تعریف کنید ..بنیامین فرانکلین

  از : سعید نفیسی
ترا بزای این نیآفریده اندکه بهتر بخوری و بپوشی , برای این آفریده اند که بهتر بیندیشی ..سعید نفیسی

  از : حضرت رسول ص
بخشش نردبان جنت است و غضب غول و فریبنده عقل آدمی است ..حضرت رسول ص

  از : فرانکلن
تجربه به من ثابت کرده است که کسی نیست که در بیست و چهار ساعت دست کم پنج دقیقه گرفتار حماقت نشود,عاقل و خوشبخت کسی است که نگذارد این قدرت از این میزان ...

  از : اسکاروایلد
تجربه نامی است که همه افراد روی اشتباهات خود می گذارند ..اسکاروایلد

  از : برتراند راسل
بدبختی در روح اغلبما عمیقا ریشه دوانیده است چقدر اشخاص میشناسم که در زندگی ظاهرا خوش و خوشحال بنظر میرسند ولی دائما بوسیله مسکرات یا وسایل دیگر در پی ...

  از : کولانی
بدون تعقیب هدف معینی ، زندگی لذتی ندارد ..کولانی

  از : پاستور
تحمل و بردباری بالاترین جرئت و جسارت است ..پاستور

  از : چارلز دیکنز
بین کسی که با شوق و حرارت میخواهد کتابی را مطالعه کند, با کسی که میخواهد خستگی خود را با کتاب برطرف سازد, تفاوت بسیار است ..چارلز دیکنز

  از : افلاطون
بی عشق زندگی محال است ..افلاطون

  از : ولتر
تبسم زن فروغی از اشعه جانبخش آسمانست ..ولتر

  از : اسکاروایلد
تاریخ زن تاریخ بدترین حکومتهای ظالمانه است یعنی تاریخ تسلط و اقتدار ضعیف بر غنی است و از آن بدتر اینستکه تنها حکومت جابرانه ای است که دوام می آورد ...

  از : فنلون
باید شخص لایق ستایش باشد ولی از آن بگریزد ..فنلون

  از : گامبتا
باید همیشه در فکر انتقام بود, ولی هیچوقت نباید آنرا به زبان آورد ..گامبتا

  از : حضرت علی ع
با روزگار سازگار باش , هنگام شادی مغرور و گاه محنت مغموم مشو , زیرا دیر یا زود هر دو سپری گردند ..حضرت علی ع

  از : خواجه نصیرالدین طوسی
با حکیم ستیزگی مکن , با لجوج مباحثه منمای , با اهل تهمت مصاحبت مجوی ..خواجه نصیرالدین طوسی


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:13
PageNumberLength:15