متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : تولستوی
کاری که فقط منفعت شخصی در آن منظور شده باشد شرفتمندانه نیست ..تولستوی

  از : سقراط
کار سرمایه سعادت و نیکبختی است ..سقراط

  از : زرتشت
کار خوبی که برای دیگران انجام میدهید , وظیفه و تکلیف نیست بلکه یک نوع لذت است, زیرابه سلامتی و بشاشت شما می افزاید ..زرتشت

  از : شیلر
کار و کوشش زندگی را زیبا وشیرین میسازد و بر ارزش م مقام مردمی میافزاید ..شیلر

  از : آرنولد گلاسو
کلید همه کارها صبر است . شما جوجه را باصبر کردن از تخم مرغ به دست آورید , نه با شکستن آن ..آرنولد گلاسو

  از : ناپلئون
کم دانست و پرگفتن مثل پول نداشتن و زیاد خرج کردن است ..ناپلئون

  از : حضرت علی ع
شعف حاصل از انتقام بیش از دقیقه ای نپایدولی سرور حاصل از عفو را لذت ابدی است ..حضرت علی ع

  از : کورنو
سعادت آنست که انسان , دنیا را همانطور که آرزو میکند ببیند ..کورنو

  از : محمد حجازی
سکوت بر دانا و نادان هر دو زیبنده است. چه عیب نادان را میپوشاند و دانا را فرزانه تر جلوه میدهد ..محمد حجازی

  از : سه نه ک
صرفه جویی بخودی خود هنر و منبع درآمد است ..سه نه ک

  از : الکساندر دوما
صرفه جوئی فقیر را متمول و متمول را عاقل می گرداند ..الکساندر دوما

  از : الکساندر دوما
صرفه جوئی خود یکی از منابع مهم درآمد است ..الکساندر دوما

  از : محمد حجازی
شرط مهربانی تنها دل مهربان نیست. چشم و زبان هم باید مهربان باشد ..محمد حجازی

  از : گوته
شرط پیروزی داشتن یک اراده قوی است شرایط دیگر اهمیت چندانی ندارد ..گوته

  از : ولتر
سرنوشت یک ملت غالبا بستگی داشته است به خوب کار کردن و خوب کار نکردن جهاز هاضمه نخست وزیران ملت ..ولتر

  از : ارسطو
زیبایی بهترین توصیه ای ایست که بر پیشانی زنان نوشته شده ..ارسطو

  از : انیشتاین
زیباترین احساسی که ممکن است به ما دست دهد حس حیرت است, این حس بذر تمام هنرها و علوم واقعی است, آنکه نسبت با این احساس بیگانه است, آنکه نمیتواند در ...

  از : جالینوس
زیان کارتر ار تمام عیبها, عیبی است که نزد صاحبش پوشیده باشد ..جالینوس

  از : حضرت رسول ص
سخن به نیکی بگوی تا به نیکی تورا یاد کنند ..حضرت رسول ص

  از : گوته
سخن گفتن یک نوع احتیاج است ولی گوش دادن هنر است ..گوته


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:5
PageNumberLength:15