متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : داستا یوسکی
به به - راستی چقدر زندگی زیبا و پر نوید است ..داستا یوسکی

  از : والت دیسنی
اقدام به انجام غیر ممکن, گونه ای تفریح است ..والت دیسنی

  از : آونیموس
اذهان مانند چترهای نجات هستند فقط وقتی باز باشند عمل میکنند ..آونیموس

  از : آناتول فرانس
افکار خوب تراوش روح پاک مردم خیرانیش و عطرهای خوب تراوش گلهای خوشبو است ..آناتول فرانس

  از : لاروشفوکو
افراد نادرست معایب خویش را از خود و دیگران پنهان میدارندولی درستکاران بر معایب خو واقف و بدان معترفند ..لاروشفوکو

  از : شوپنهاور
افراد پست و فرومایه از خطاهای اشخاص بزرگ حظ فراوان می برند ..شوپنهاور

  از : سقراط
اغماض نشانه بلندی فکر و و انتقام نماینده رذالت و معرف کوچکی فکر مردانست ..سقراط

  از : فنلون
اشخاصیکه بدبختانه بلذات شدید و حاد خو گرفته اند دیگر از لذات معتدل حظ نمیبرند و همواره با اضطراب دنبال شادی و نشاط میگردند ..فنلون

  از : گوته
اشخاص بزرگ و نامی بکوه مانند. هر چه به ایشان نزدیکتر شوی بیشتر عظمت و ابهت آنان معلوم میگردد ومردم پست و دون همت شراب را مانند که چون کمی به آنان ...

  از : ابراهام لینکن
ازدواج نه بهشت است نه جهنم فقط یک برزخ است ..ابراهام لینکن

  از : دکتر پرویز ناتل خانلری
اصول و قواعد بازی را باید آموخت, نه بقصد آنکه تا ابد پا بند آنها باشیم, اما بدین منظور که بتوانیم از آنها تجاوز کنیم.این تجاوز بمعنی ترقی است ..دکتر ...

  از : اسکاروایلد
از عجایب روزگار این است که زن در عین وجاهت وفادار هم باشد ..اسکاروایلد

  از : ناپلئون
از کسانی که با سکما مخالف هستند نترسید, ار کسانی بترسید که با شما موافق هستند ولی آنقدر جرات ندارند که عدم موافقت خود را آشکارا بشما بگویند ..ناپلئون

  از : شکسپیر
از دست دادن امیدی پوچ و محال خود موفقیت و پیشرفتی بزرگ است ..شکسپیر

  از : آناتول فرانس
از خواص طبیعی آدمی است که عاقلانه و منطقی فکر می کند اما پوچ و بی معنی رفتار می کند ..آناتول فرانس

  از : علی دشتی
از جمله چیزهائیکه که بزن زیبائی فوق التصور میدهد و اورا در نظر مرد مجلل و زیبا و با شکوه میکند عشق است ..علی دشتی

  از : محمد حجازی
از اعجاز محبت اینستکه هر موجودی را همان میکند که آرزو داریم ..محمد حجازی

  از : افلاطون
از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خودنیست پرهیزنما ..افلاطون

  از : بنیامین فرانکلین
از هزینه های کوچک غیر ضروری بر حذر باشید زیرا یک سوراخ کوچک موجب غرغ شدن یک کشتی بزرگ می شود ..بنیامین فرانکلین

  از : محمد حجازی
احسان برایست که بر خاطری می نهیم. باید چنان با احتیاط آنرا گذاشت که رنجه نسازد ..محمد حجازی


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:15
PageNumberLength:15