متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : پیکاسو
حقیقت واقعی در سکوت نهفته است ..پیکاسو

  از : مارک تواین
حقیقت , گرانبهاترین چیزی است که ماداریم ..مارک تواین

  از : بزرگمهر
حذر نما از مردم چابلوس و خسیسانی که جدیدا توانگر شده اند تا ایمن مانی ..بزرگمهر

  از : دکتر میمندی نژاد
حکومت بر دلها و حکومت بر قلبها بیش از حکومت با زور سر نیزه و قلدری ارزش دارد ..دکتر میمندی نژاد

  از : برناردشاو
حکومت استبدادی را بتها تشکیل می دهند و حکومت دموکراسی را بت پرستان ..برناردشاو

  از : ولتر
یک قلب پاک از تمام معابد و مساجد زیبای جهان زیباتر است ..ولتر

  از : بنیامین فرانکلین
یک عمر طولانی ممکنست باندازه کافی طولانی نباشد ولی یک زندگی مفید حتما باندازه کافی طولانی است ..بنیامین فرانکلین

  از : دکارت
یک زن زیبا از یک قشون فاتح زورش بیشتر است ..دکارت

  از : بالزاک
یک زن بدون عشق هیچ است.زیبایی بدون کامرانی پشیزی ارزش ندارد ..بالزاک

  از : اپیکتوس
یک راه بیشتر برای خوشبختی وجود ندارد آنهم کاستن نگرانی درباره چیزهایی است که مافوق قدرت ما قرار گرفته اند ..اپیکتوس

  از : ابوالعلا
یک خنده ، بهتر از هزار ناله است ..ابوالعلا

  از : فردریش - برنارد
یک تصویر گویا، به اندازه هزاران کلمه می ارزد ..فردریش - برنارد

  از : شاتوبریان
یک اراده خم نشونده بر همه چیز غالب میآید حتی بر زمان ..شاتوبریان

  از : ارنست همینگوی
یک نویسنده باید تماس خود را با طبیعت حفظ کند ..ارنست همینگوی

  از : ویکتور هوگو
یک چیز است که نه بر خود باید پسندید و نه بر دیگران و آن رنج و تعب است ..ویکتور هوگو

  از : ذوالقرنین
حسد شیرینی است که عاقبت چشنده خود را می کشد ..ذوالقرنین

  از : مولیر
حسود میمیرد ولی حسد همیشه زنده است ..مولیر

  از : فرانکلن
دشمنان را دوست بدارید زیرا به آسانی عیبهای شما را یک یک میشمارند ..فرانکلن

  از : افلاطون
دشمنان من سه دسته اند : گروهی قویتر و گروهی هم وزن و دسته ای از من ضعیفتر و کوچکترند- طرفیت با گروه اول از طریق عقل خارج و موجب ازمحلال قطعی است با ...

  از : رابیندات تاگور
شم زن مانند برق الماس میدرخشد ولی میسوزاند ..رابیندات تاگور


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:8
PageNumberLength:15