متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : جورج واشنگتن
در وظیفه خود استقامت جستن و خاموش ماندن بهترین پاسخ به تهمت است ..جورج واشنگتن

  از : شاتوبریان
حیف نیست که لذتهای ازدواج را کنار گذاشته و محو آن دیوانگی که جوانی آنرا عشق می نامد, بگردید ..شاتوبریان

  از : شیلر
جدیت مقصد را نزدیک میکند ..شیلر

  از : مادام دولیر
دیدن لبخند آنهایی مه رنج میکشند از دیدن اشک آنها دردناکتر است ..مادام دولیر

  از : لامارتین
خداوند شایستگی زن را در قلب او قرار داده است ..لامارتین

  از : نیچه
خیال دارم خدا را بستایم.زیرا خدا دنیا را بیمعنی ترین صورتی ساخت که میشود ساخت ..نیچه

  از : نیچه
خدا زن را خلق کرد و از آن زمان ملالت رخت بر بست ولی چیزهای دیگر هم با ملالت از بین رفت! خلقت زن اشتباه دوم خدا بود ..نیچه

  از : سعدی
خبری که دانی دلی بیازارد, تو خاموش تا دیگری بیارد ..سعدی

  از : ناپلئون
حاکم باید داری انرژی باشد بی اینکه متعصب باشد,از اصول معینی پیروی کند و عوامفریب نباشد و باید سختگیر باشد بی اینکه ظالم باشد و نباید سست عنصر باشد و ...

  از : حضرت علی ع
یاران پایدار یک جان دارند در تنهای پراکنده و بیشمار ..حضرت علی ع

  از : لابرویر
دارندگان قلبهای پاک هیچگاه راحت و خوشی را بخود نخواهند دید زیرای خوشی و راحتی خود را فدای اعتلاء و ترقی دیگران نموده اند ..لابرویر

  از : محمد حجازی
داروی تمام دردها نیکی است. بشرط آنکه ندانند که شما نیکید. وگرنه نخواهند گذاشت نیک بمانید ..محمد حجازی

  از : برناردن
جایی که کوشش و محاهدت وجودندارد, فضیلت و تقوا معدوم است ..برناردن

  از : ویکتور هوگو
دانشمند کسی است که بکوشد تا درد و رنج خود را بکاهد ..ویکتور هوگو

  از : لاروشفوکو
دانائی انسان در اینست که به حماقت خود پی ببرد ..لاروشفوکو

  از : ولتر
دامان زنان دبستان اولیه بشر و کارخانه آدمسازی است ..ولتر

  از : بالزاک
خانه بی زن عفیف قبرستان است ..بالزاک

  از : ژرژ هربرت
یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن ..ژرژ هربرت

  از : با یزید بسطانى
یا چنان نمای که باشى یا چنان باش،که نمایی ..با یزید بسطانى

  از : حضرت علی ع
دنیا در مثل چون سایه توست, اگر بر جای خود بایستی با تو باشد , و اگر در پی اش افتی دور گردد ..حضرت علی ع


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:10
PageNumberLength:15