متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : دین راسک
شما می توانید باگوش دادن به سخنان دیگران , آنان را اغوا کنید ..دین راسک

  از : هانری دوروینه
زنها قدرت نگهداری یک مطلب دروغ را ندارند , چه رسد به حفظ یک مطلب راست و درست ..هانری دوروینه

  از : بالزاک
زن قبل از حدوث دردوغم ازآن می ترسند ولی پس از حدوث به کمال تحمل و بردباری مقاومت می کندوبهمین جهت است که زنها برای پرستاری مریضها از مردان بمراتب ...

  از : بالزاک
زن قبل از حدوث دردوغم ازآن می ترسند ولی پس از حدوث به کمال تحمل و بردباری مقاومت می کندوبهمین جهت ا ..بالزاک

  از : مارک تواین
زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد, و مرد عاقل می گذارد که زنش اورا تربیت کند ..مارک تواین

  از : گوته
زن شریک زندگانی و یار ساعات درماندگی است ..گوته

  از : محمد حجازی
زن زیباترین مخلوق خداست. اما باید اورا همچو شیر از دور تماشا کرد ..محمد حجازی

  از : کونفوسیوس
زن زیباترین و عزیزترین موجودات جهان است ..کونفوسیوس

  از : مونتسکیو
زن را خدای تعالی بمانند مرد آزاد آفریده بگذارید که این موجود لطیف و این پروراننده نوابغ روزگار ,آزاد زیست کند ..مونتسکیو

  از : اسمایلز
زن برای آن آفریده نشده که وجودی عاطل و باطل باشد و فقط بدرد زینت و تفریح مرد بخورد ..اسمایلز

  از : بالزاک
زن مطلوب و دوست داشتنی زنی است که همه اورا می بینند بهمین علت است که هنرپیشگان این همه محبوبیت دارند ..بالزاک

  از : محمدعلی جمازاده
زن مانند همه چیزهای خوب و نازنین این دنیا گلی است که خارهای گزنده دارد و شرابی است که خمارش دود از نهاد بر می آورد و وجودی است که چون مادرش حوا به ...

  از : کونفوسیوس
سه نوع دوستی است که در همه جا پر سود و با ارزش است و سه نوع دوستی دیگر هست که زیان آور و مورث پشیمانی است , دوستی با کسانیکه در دوستی خود پایدار و با ...

  از : نیچه
زن هنوزقابل دوستی نیست,او تنها عشق را میشناسد ..نیچه

  از : ژول سیمون
رضایت وجدان بالاترین مسرتهاست ..ژول سیمون

  از : سه نه ک
راهیکه به عظمت و بزرگی منتهی میشود راه ناهموار و پر نشیب و فراز است ..سه نه ک

  از : گاندی
رنجی که واقعا شجاعانه تحمل شود حتی دل سنگ را نرم میسازد ..گاندی

  از : هربرت اسپنسر
روی این زمین سعادت وجود ندارد ..هربرت اسپنسر

  از : مسیزادی
حقیقت کشف شده است. آنچه اکنون لازمست عمل بدانست ..مسیزادی

  از : ولتر
حقیقت را درست بدار ولی اشتباه وانمود کن ..ولتر


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:7
PageNumberLength:15