متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : حضرت رسول ص
تفکر بزرگترین عبادتی است که برای آشکار شدن حقایق مخفی بجای میآوریم ..حضرت رسول ص

  از : لاروشفوکو
تکبر در همه مردم بطور یکسان وجود دارد. تفاوتی که هست در طرز بروز آنست ..لاروشفوکو

  از : بتهوون
تکامل باید هدف اولیه همه هنرمندان حقیقی باشد ..بتهوون

  از : مونتین
بشریت آنقدری که از فکر حوادث ناراحت میشود , از خود آن حوادث زحمت نمیبیند ..مونتین

  از : مثل تازى
بزرگی یه علم است نه به حسب و نسب ..مثل تازى

  از : کارلایل
بزرگترین عیب اینست که از عیب خویش آگاه نباشیم ..کارلایل

  از : مولیر
بزرگترین جاه طلبی خانمها اینست که میخواهند پیوسته منبع الهام عشق باشند ..مولیر

  از : ژان ژاک روسو
بزرگترین اختلاف بیت انسان و حیوان در فهم و فکر نیست بلکه در داشتن اراده و اختیار است ..ژان ژاک روسو

  از : سواژ
بزرگترین لذتها , لذت بخشش است ..سواژ

  از : نیچه
بشر بیرحمترین حیوانات نسبت بخود است ..نیچه

  از : ناپلئون
تسخیر یک کشور بزرگ از تسخیر قلب کوچک زن آسانتر است ..ناپلئون

  از : الکساندر دوما
تصمیم شبیه به مار ماهی است , گرفتن آن آسان است ولی نگاهداشتن آن بسی دشوار ..الکساندر دوما

  از : هاروی کاکس
تصمیم نگرفتن , تصمیم گرفتن است ..هاروی کاکس

  از : ولتر
تصور میکنم اگر کسی فقط یک ربع ساعت بفکر زندگی خویش باشد و بیاندیشد که آنرا اصلاح کند هر ماه از زندگی او از ماه پیش بهتر خواهد شد ..ولتر

  از : شکسپیر
تشویق ها , رویاها,آه ها, آرزوها و اشکها از ملازمان جدائی ناپذیر عشق اند ..شکسپیر

  از : شکسپیر
تردیدهای ما خائنینی هستند که با نصایح خود , ما را از حمله به دشمن بازمیدارند در حالیکه تصمیمی راسخ و حمله ای بموقع میتواند فتح را نصیب ما سازد ...

  از : بیکن
برخی کتب را باید چشید , بعضی دیگر را باید بلعید و قلیلی را هم باید جوید وهضم کرد ..بیکن

  از : امرسون
برده فقط یک آقا دارد ولی فرد آزمند نسبت بهرکسی که به او یاری می دهد برده است ..امرسون

  از : لابرویر
برای کسی که آهسته و پیوسته را میرود هیچ راهی دور نیست ..لابرویر

  از : دیل کارنگی
برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید ..دیل کارنگی


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:12
PageNumberLength:15