متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  نگاه, قطره اشک , آه سرد
گاهی یک نگاه, یک قطره اشک , یک آه سرد مطلبی را بیان میکند که در چند کتاب نمیتوان از عهده آن برآمد. .. سعید نفیسی ..

  ملت و دولت
چیزی را ملت هرگز به حکومتها نمیبخشد خطاهایی است که خود ملت مرتکب شده و دولت از آن جلوگیری نکرده است .. کنت اسفورزا ..

  پول
پول بتی است که همه او را می پرستند اما این بت معبدی ندارد .. رتشیلد ..

  پیری و جوانی
چهل سالگی پیری دوره جوانی است و پنجاه سالگی جوانی دوره پیری .. ویکتور هوگو ..

  پول
پول مانند کود است , نیک است در صورتی که پراکنده باشد .. بیکن ..

  از : فرانکلن
قبل از آنکه دنبال هوی و هوس بروی بکیسه پول خودت نظرافکن ..فرانکلن

  از : برناردشاو
قلب زن یگانه جایی است که خیر و شر با هم در آن جمع اند ..برناردشاو

  از : شوپنهاور
فقط دز قرن ما است که نویسندگان حرفه ای وجود دارند قبل از آن فقط نویسندگان بالفطره وجود داشتند ..شوپنهاور

  از : لاروشفوکو
فقط مردان بزرگ عیوب بزرگ را میدانند ..لاروشفوکو

  از : بتهوون
فقط هنرمندان و دانشمندان آزاده, خوشبختی خویش را در وجود خود دارند ..بتهوون

  از : آلفرد دوموسه
فقرا نه جیبی دارند و نه پولی که در آن گذارند,و نه فکری که غصه پول و جیب را بخورند ..آلفرد دوموسه

  از : بیکن
فضائل کوچک در نزد عوام جلب تحسین می کند و فضائل متوسط باعث نحیرشان میشود و فضائل عالیه را اصلا درک نمی کنند ..بیکن

  از : لاروشفوکو
فضائل ما اغلب همان زوائل ما هستند منتها در لباس مبدل ..لاروشفوکو

  از : برناردشاو
فرق دزد و مال دار آنست که دزد مال اغنیاء را می دزد و مالدار ار آن فقرا را ..برناردشاو

  از : گوته
فتح و پیشرفت , ملک بلامنازع کسانی است که دارای استقامت و ثبات قدم باشند ..گوته

  از : سعید نفیسی
عقیده ای که مردم از ترس جانشان بپذیرند پایدار نیست ..سعید نفیسی

  از : الکساندر هامیلتن
عقل را از انسان بگیرید, دیگر هیچ چیز بهاداری برای او نمی ماند ..الکساندر هامیلتن

  از : محمدعلی جمازاده
عقل دروازه جهنم است نه دالان بهشت ..محمدعلی جمازاده

  از : جواد فاضل
عفت زن فضیلت او در دنیای تمدن و انسانیت است, و یک زن عفیف تنها در جلوه های عفیفانه خو میتواند زیبا باشد ..جواد فاضل

  از : نیچه
عظمت بشر در آنست که پلی است نه مقصد.بشر را از این نظر میتوان دوست داشت که یک مرحله تحول و یک درور گذرانیست ..نیچه


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:2
PageNumberLength:15