متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : امام صادق ع
عدالت از عسل شیرینتر و از روغن نرمتر و از مشک خوشبوتر است ..امام صادق ع

  از : جواد فاضل
عاقلها چه میدانند لذت جنون چیست ..جواد فاضل

  از : ارسطو
عاقل آنچه را که میداند نمیگوید ولی آنچه را که میگوید میداند ..ارسطو

  از : امرسون
عاشق محبوبش را مظهر تمام چیزهای برگزیده و نیکو می بیند و کم کم دایره عشق او از پرستش زیبایی در یک وجود تجاوز کرده بپرستیدن همه مظاهر طبیعت آغاز می ...

  از : سه نه ک
غالب اشخاص بدون اینکه مقصد معینی را تعقیب کنند زندگی مینمایند و مثل پرکاهی که در روی آب حرکت میکند عمر خود را بآخر میرسانند! جلو نمروند جریان آب آنها ...

  از : دیزرائیلی
عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر و کوچک بماند ..دیزرائیلی

  از : لاروشفوکو
علت اینکه عاشق و معشوق هیچوقت از صحبت و معاشرت با هم خسته نمیشوند آنست که همواره از خودشان حرف میزنند ..لاروشفوکو

  از : ژان ژاک روسو
عموما اشخاصی که زیاد میدانند مک حرف میزنند و کسانیکه کم میدانند پر حرف هستند ..ژان ژاک روسو

  از : لاپلاس
علم تنها یک بازیچه و شوخی و اتلاف وقت است. هیچ چیز در جهان حقیقت ندارد بجز عشق ..لاپلاس

  از : داستا یوسکی
علم وخوفترین بلای جان آدمیست. مصیبت آن از طاعون و قطعی و جنگ بیشتر است ..داستا یوسکی

  از : حضرت رسول ص
علم گنج و کلید آن سوال است , پس سوال کنید ..حضرت رسول ص

  از : فرانکلن
کسیکه حفظ جان را مقدم بر آزادی بداندلیاقت آزادی را ندارد ..فرانکلن

  از : امرسون
کسیکه نتواند بر ترس غلبه کند هنوز اولین درس زندگی را نیآموخته است ..امرسون

  از : ناپلئون
کسی که تملق گفتن بلد است , تهمت زدن هم برای او بسیار آسان است ..ناپلئون

  از : حضرت علی ع
کسی که از پول گذشت متقی و بنده خاص خدا گشت ..حضرت علی ع

  از : شاتوبریان
کسانیکه حقیقت را درک کرده اند با افرادی که حقیقت را دوست دارند برابر نیستند ..شاتوبریان

  از : حضرت رسول ص
کسانیکه در طریق عشق وصول بحق و عقیده از خود بگذرند, بحقیقت در زمره آزادگانند ..حضرت رسول ص

  از : اسکاروایلد
کسانیکه در آثار هنری مطالب زشت می یابند اشخاصی فاسد هستند ..اسکاروایلد

  از : ابراهام لینکن
کسانیکه مخالف آزادی دیگرانند خود لیاقت آزادی را ندارند ..ابراهام لینکن

  از : ویکتور هوگو
کینه و تنفر را به کسانی واگذار کنید که نمیتوانند دوست بدارند ..ویکتور هوگو


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:4
PageNumberLength:15