متفرقه

متفرقه
  لیست جملات قصار
  از : خواجه عبدالله انصاری
دنیا نه جای آسایش است,جای آزمایش است ..خواجه عبدالله انصاری

  از : ژول سیمون
خند فکر را قوی و بدن را توانا میسازد ..ژول سیمون

  از : دان مارکوئیز
خوشبختی وقفه ای است در بین دوره های تیره روزی ..دان مارکوئیز

  از : موریس مترلینگ
خوشبخت بودن کافی نیست,بلکه آنچه اهمیت دارد, اینست که بدانیم خوشبخت هستیم ..موریس مترلینگ

  از : فنلون
خوشبخت و عاقل کسی است که هنگام بیدارشدن با خود میاندیشد که امروز سعی میکنم که بهتر از دیروز باشم ..فنلون

  از : ارسطو
دوستی کیفیتی است روحی که دو جسم را بهم میپیوندد ..ارسطو

  از : لاروشفوکو
دوستان خود را از بین طبقه فقرا برگزینید چه صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حکمفرماست ..لاروشفوکو

  از : ویکتور هوگو
دوست گوهری استوار, یار کهن مهربان از تدبیر خردمندان بهتر است ..ویکتور هوگو

  از : محمد حجازی
دلبری آسان است , اما دلداری کار هر کسی نیست ..محمد حجازی

  از : نیچه
خود ستا مایل است که بوسیله شما اعتقاد بخود را بیاموزد وی از نگاههای شما تغذیه میکند و از دستهای شما تعریف و تمجید نسبت بخود را میبلعد ..نیچه

  از : علی دشتی
خود خواهی اساس حیات و زندگی است. اگر غریزه خودخواهی نباشد حیات وجود نخواهد داشت. منتهی خودخواهی وقتی بد است که باعث تعدی به حقوق دیگران باشد ..علی ...

  از : جواد فاضل
خواستن به تنهائی کاری از پیش نخواهد برد, خواستن باید با خواستن همراه باشد ..جواد فاضل

  از : محمد حجازی
دو کار آسان است : یکی اشتباه شکست خورده را گفتن, دیگری محاسن فاتح را شمردن ..محمد حجازی

  از : آلفونس کار
دو زن هرگز با هم دوستی و محبت نمی ورزند مگر برای توطئه زن سوم ..آلفونس کار

  از : حضرت رسول ص
دو چیز را دوست دارم و نمیخواهم آنی از آنان منفک شوم: زن و عطر را ..حضرت رسول ص

  از : عبدالرحمن فرامرزی
جهانگیری آنقدرها مشکل نیست مسئاه مشکل جهانداری است ..عبدالرحمن فرامرزی

  از : سعید نفیسی
جهان باید در فرمان مردم باشد, تاکی مردم در فرمان جهان باشند ..سعید نفیسی

  از : محمد حجازی
جهان هر کس به اندازه وسعت فکر اوست ..محمد حجازی

  از : نیکلا ماکیاول
جنگ , دزد و راهزن به وجود می آورد و صلح آنان را به دار می آویزد ..نیکلا ماکیاول

  از : امرسون
یگانه را دوست پیدا کردن اینستکه خودمان نخست اظهار دوستی کنیم ..امرسون


TotalRecords:459
rPP:20
TotalPageCount:23
CurrentPage:11
PageNumberLength:15