داد و ستد

داد و ستد
  لیست جملات قصار
  دانش
اگر دانشت چیزی درباره ارزش اشیا و امور به تو نمی آموزد ، و تو را از اسارت ماده رهایی نمی بخشد ، پس هرگز به عرش حقیقت تقرب نمی جویی.    ...

  ببیچاره ترین آدمها
بیچاره ترین آدمها کسی است که رویاهای خویش را در پیکر زر و سیم تعبیر می کند. .. جبران خلیل جبران ..


TotalRecords:2
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15