داد و ستد
داد و ستد
لیست جملات قصار
  دانش
اگر دانشت چیزی درباره ارزش اشیا و امور به تو نمی آموزد ، و تو را از اسارت ماده رهایی نمی بخشد ، پس هرگز به عرش حقیقت تقرب نمی جویی.    ...
  ببیچاره ترین آدمها
بیچاره ترین آدمها کسی است که رویاهای خویش را در پیکر زر و سیم تعبیر می کند. .. جبران خلیل جبران ..

TotalRecords:2
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 2  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20