دوستی
دوستی
لیست جملات قصار
  دوستی با آدم نادان
دوستی با آدم نادان به اندازه بحث کردن با آدم مست ، احمقانه است.    .. جبران خلیل جبران ..
  دوست تو
دوست تو حاجات بر آورده توست.  او کشتزار توست که در آن با مهر بذر می افشانی و با سپاس درو می کنی.  او سفره تو و اجاق توست.  زیرا با ...
  مسئولیت
دوستی مسئولیتی شیرین است ، نه یک فرصت.    .. جبران خلیل جبران ..
  اگر دوستت
اگر دوستت را در تمامی شرایط درک نکنی ، او را هرگز درک نخواهی کرد.    .. جبران خلیل جبران ..

TotalRecords:4
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15

1  
صفحه 1 از 1  |  تعداد رکورد ها : 4  |  تعداد رکورد در هر صفحه : 20