زمان و مکان

زمان و مکان
  لیست جملات قصار
  ما اغلب
ما اغلب از فرداها قرض می گیریم تا وام خویش را به دیروز ها بپردازیم.    .. جبران خلیل جبران ..

  ما زمان
ما زمان را بر اساس حرکت خورشید های بی شمار اندازه می گیریم. آنها با دستگاه های کوچکی که در جیب های کوچکشان می گذارند.  حال ب من بگو ، چگونه می ...

  زمان چه قدر
زمان چه قدر شگفت انگیز است ، و ما چقدر عجیب و غریبیم! زمان واقعا دگرگون گشته ، و بنگر ، ما را نیز دگرگون کرده است.  زمان یک گام جلو آمد ، نقاب ...


TotalRecords:3
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15