پول

پول زاده پول است, گاهی بدست آوردن اولین لیره مشکلتر از تحصیل ملیون لیره دوم است .. ژان ژاک روسو ..
تعداد دفعات بازدید: 424