بدنیا آمدن

من برای شادمانی بدنیا نیامده ام من آمده ام کارهای بزرگ انجام بدهم .. بتهوون ..
تعداد دفعات بازدید: 417