وام

نه وام میدهم نه وام میستانم زیرا وام راهی است بسوی تباهی .. شکسپیر ..
تعداد دفعات بازدید: 429