گذشت زمان

گذشت زمان آدمی را پیر نمیسازد ,بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را فرتوت و افتاده میکند .. ژنرال دوگلاس مک آرتور ..
تعداد دفعات بازدید: 400