طوطی و بلبل

نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی .. سعید نفیسی ..
تعداد دفعات بازدید: 2700