پرده عفت

پرده عفت یک نویسنده با پرده عفت یک دوشیزه تفاوتی ندارد; هردوی اینها وقتی از دست رفت دیگر بر نخواهد گشت. .. ارنست همینگوی ..
تعداد دفعات بازدید: 448