درخت قلب

درخت قلب من از میوه گرانبار است. بیایید ای روح های گرسنه ، آنها را بچینید ، بخورید و سیر شوید.   روح من از شرابی کهنه لبریز است. ای دلهای تشنه بیایید ، بنوشید و تشنگیتان را فرو بنشانید.    .. جبران خلیل جبران ..

تعداد دفعات بازدید: 325