پا فشاری در عشق

پا فشاری در عشق ضعف ما را نشان میدهد نه قوت مارا  .. لاروشفوکو ..

تعداد دفعات بازدید: 4701