بیوفائی زن

چیزیکه مرد را وادار میکند بیوفائی زنش را باور نکند داشتن اعتماد بحسن اخلاقی زنش نیست بلکه ضعف اخلاقی خودش است .. ناپلئون ..
تعداد دفعات بازدید: 480