فردا

من از فردای خود نمیترسم. دیروز سپری شده, امروزم را دوست دارم .. ویلیام آلن هوایت ..
تعداد دفعات بازدید: 478