برانی

انواع برانی

لیست دستورات آشپزی
  بورانی چغندر  
- چغندر
- كره
- ماست
- نعناع خشك
- نمك و فلفل به مقدار لازم .

TotalRecords:1
rPP:21
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15