جزئیات ضرب المثل

جان به لب رسیدن

   معنی:
    تحمل رنج و سختی زیاد