جزئیات ضرب المثل

پا در کفش کسی کردن

   معنی:
    مزاحمت ، فضولی و دخالت در کار کسی