جزئیات ضرب المثل

جا تره بچه نیست

   معنی:
    وقتی چیزی یا کسی در محل مورد انتظار نباشد