جزئیات ضرب المثل

احمد نباشه یار من ، الله بسازه کار من

   معنی:
    اگر کسی کمکم نکند خداوند یاریم میکند