جزئیات ضرب المثل

باد آورده را باد میبرد

   معنی:
    مال یا چیزی که مفت و بدون زحمت بدست آمده باشد راحت هم از دست می رود.