جزئیات ضرب المثل

جانا سخن از زبان ما میگویی

   معنی:
    حرف دل خود را از زبان طرف صحبت شنیدن