یک دیوانه سنگی به چاه می اندازد که صد عاقل نمیتوانند بیرون بیاورند

   معنی:

    اشاره به خراب شدن و گره خوردن کار بدست افراد نادان و بی فکر و کم تجربه که باعث دردسر بقیه شده و حتی افراد مجرب هم از اصلاح آن نا توانند