جزئیات ضرب المثل

آب از لب و لوچه راه افتادن . یا آب دهان کسی راه افتادن

   معنی:
    از فرط میل و رغبت بیخود شدن ، تحریک شدن اشتها یا به کسی متمایل شدن