جزئیات ضرب المثل

تا چشم بر هم بزنی ...

   معنی:
    در مدت زمان خیلی کوتاه ، فوری و زود