جزئیات ضرب المثل

آب از سرچشمه گل آلود است

   معنی:
    کار از بیخ عیب دارد ، مشکل از اصل و اول کار است.