جزئیات ضرب المثل

تا تنور داغ است

   معنی:
    تا فرصت هست و موقعیت مناسب وجود دارد باید از آن استفاده کرد.